بازدید رییس‌جمهور از مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور