من از جایی شروع کردم که فرق لوله و سلاح را نمی‌دانستم