ظریف: دولت انگلیس چاره ای جز پرداخت طلب مردم ایران ندارد