انتخاب نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه98