3 تن از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در اتاق عمل هستند