پدر مرحومتان دنبال فرستادن زنان بدحجاب به اردوگاه کار اجباری بود