بازگشت «تصمیم‌کبری» و «کوکب خانم» به کتب درسی +تصاویر