دستور استاندار خوزستان برای توقف عملیات گودبرداری در عرصه شوش