تبریک امیرعبداللهیان به سفرای کشور‌های مسیحی مقیم در تهران