عیادت عارف از دانشجویان حادثه‌دیده دانشگاه آزاد در بیمارستان