کسب رتبه اول ریاضیات در آسیای شرقی توسط دانشمندان ایرانی