دستگیری 1400 سارق،‌ معتاد، قاچاقچی و فعال ضدفرهنگی در تهران