اخراج گسترده کارگران یک شرکت در بندر ماهشهر به خاطر مشکلات مالی