دانشگاه شهید ستاری در علوم هوایی حرف اول را می‌زند