شاگردان آیت الله شاهرودی با حضور در بیمارستان از وی عیادت کردند