تماس بن سلمان با پمپئو برای مخالفت با تصویب قطعنامه شورای امنیت در مورد یمن