تصویب تقاضای «تحقیق و تفحص از خودروسازان» در کمیسیون اقتصادی