برای خرید آپارتمان در منطقه دهکده المپیک چقدر باید هزینه کرد؟