عبور موفق سینما از دوران تحریم/ صنعتی که دیگر وابسته به خارج از مرزها نیست