آمریکا و مغتنم شمردن فرصت انتخابات 88 / بازخوانی حماسه ماندگارنهم دی