اميدواريم دشمنان ایران به توان پاسخ كوبنده ما پی برده باشند