مرحله اصلی رزمایش تهاجمی سپاه در خلیج فارس آغاز شد