نباید در تصویب توافق‌نامه پاریس عجولانه تصمیم بگیریم