امام جمعه اصفهان:نمایندگان استان اصفهان پای استعفای خود بایستند