دبیرکل کانون صرافان: بازار ارز به آرامش خوبی رسیده است