بیشتر به فکر تیم ملی هستم تا تصمیم در مورد حامد و صمد