برگزاری همایش مدیران کل امنیتی و انتظامی استانداری ها