مرگ فجیع زن جوان زیر چرخ تریلی که نمی خواست خسارت بپردازد