بهتر است بجای تضعیف قطعنامه ۲۲۳۱، روی تبعیت همگان از آن کار شود