موشک کروز کوثر؛ قاتلِ ناوچه اسرائیلی ساعر در جنگ ۳۳ روزه + تصاویر