اگر جلوی صادرات نفت ایران در خلیج فارس گرفته شود نفتی صادر نخواهد شد