وزیر صنعت: رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف نیست