شورای نگهبان بر اساس معیارهای حقوقی حرکت می‌کند نه سیاسی/ CFT مانند همه مصوبات است و هیچ نگاه سیاسی به آن وجود ندارد