تکرار بدعهدی خودروسازان به بهانه تحریم/ پیشنهادات عجیب به خریداران