شهرداری تصویر آیت‌الله طالقانی را به تبلیغات شهری فروخت!