دادستان کل کشور: تفکر غربی در اقتصاد ما را به جایی نمی‌رساند