بیستمین مانور سراسری زلزله در مدارس پایتخت آغاز شد