خلیل آبادی: نامه وزارت اطلاعات درباره حناچی چندپهلو بود