اجرای طرح جهادی پاکسازی در خیابان ولیعصر(عج)-شریعتی