توضیح معاون وزیر بهداشت درباره اخذ تعهد محضری از دانشجویان