خودسیانی: به اینکه می‌گویند صداوسیما پول ندارد، اعتماد ندارم