برنامه و محل تمرینات پرسپولیس تا بازی با تراکتورسازی