وزارت کشور برای صدور حکم شهردار تا 4 آذر مهلت دارد