واکنش جان کری به حضور نیافتن ترامپ در مراسم یادبود