پیام قدردانی خانواده شهید نورخدا موسوی از حضور مردم