ارزیابی ۳ راهکار آخوندی برای حل مشکلات تهران/ پرداختن دائمی به معلول به جای علت