8 کشور دارای معافیت تحریمی وارد کننده 80 درصد نفت ایران