علیرغم تحریم ها آمریکا 2 محموله سویا به ایران صادر کرد