بسته محرمانه دولت و مجلس برای مدیریت تحریم‌ها آماده شد