دختری که 4 بار عمل بینی‌ کرد و مجبور شد گوش و دنده‌هایش را هم جراحی کند